Aplikace článku 10.2 šachových pravidel FIDE v praxi

 

Výklad tohoto pravidla již vyvolal mnoho bouřlivých diskuzí, proto je snahou této stránky toto pravidlo více objasnit. Nejde o oficiální dokument a není možno se na něj vpraxi odvolávat. Jde o souhrn osvědčených postupů získaných zmnoha ověřených zdrojů.[1]. Pravidla FIDE je možno nalézt na jejích stránkách[2], pravidla FIDE přeložená do češtiny na stránkách ŠSČR [9].

Hlavní myšlenka je tato:

"Jestliže je hráč na tahu a na hodinách mu zbývá méně než 2 minuty, může před pádem svého praporku reklamovat
remízu. Přivolá rozhodčího a smí zastavit hodiny"

Vminulosti, se stávalo, že partie trvaly nepřiměřeně dlouho. Již od dob, kdy byly zavedeny šachové hodiny, je brána snaha vyhrát pouze na základě času vrozporu sduchem hry. Výjimkou jebleskový šach (viz článek C[3]), kde je časová tíseň součástí hry a článek 10.2 se vypouští.

 

Podmínky pro reklamaci remízy

Pravidlo lze použít, pouze pokud se hraje rapid partie, nebo klasická partie. V obou případech bez přídavku času za tah. Nelze reklamovat, pokud vám nezbývá na hodinách méně jak dvě minuty. Také není možno uplatňovat toto pravidlo, pokud vám již vypršel čas (spadl prapor na hodinách). Pravidlo lze použít pouze vnásledujících situacích:

 1. Soupeř neusiluje o výhru normálními prostředky. Je evidentní, že soupeř bez jakéhokoliv plánu pouze přemisťuje figurky. Snaží se vyhrát na čas, což není chápáno jako "normální prostředek".
 2. Pozice je učebnicová remíza. Neexistuje žádný seznam těchto pozic. Hráč, který reklamuje remízu, musí prokázat znalost principu zremizování dané pozice.
 3. Ani jedna strana nemůže vylepšit pozici. V pozici nelze šachovat, vytvářet zugzwangy, využívat opozice. To nastává, pokud hráči jen popotahují figurky, opakují tahy. Tato situace je častá při různých pěšcových blokádách, vkoncovkách různobarevných střelců atd.
 4. Soupeř nemá dostatečný matící materiál. Hráč, který sice stojí na výhru, ale má málo času, může reklamovat remízu, jelikož jeho soupeř nemá šanci vyhrát.
 5. Pozice je učebnicová výhra, ale není dostatek času výhru realizovat. Neexistuje žádný seznam těchto pozic. Hráč, který reklamuje remízu, musí prokázat znalost principu hraní dané pozice.
 6. Hráč snedostatkem času má velkou materiální výhodu a jeho soupeř nemá žádné matové hrozby. Hráč může reklamovat remízu na základě toho, že soupeř nemá šanci tuto pozici vyhrát. Je však nutno poznamenat, že existují případy, kdy velká materiální výhoda nestačí kvýhře ani remíze.

 

Občas se objevuje připomínka:”co když hráč udělá jen první tah, počká si, dokud mu nezbude méně jak dvě minuty a reklamuje remízu s odůvodněním, že žádná strana nemá výhodu“? Zaprvé k tomuto tvrzení neopravňuježádná z výše uvedených situací a za druhé rozhodčí nejsou hloupí aschutínechají takového hráče pokračovat vpartii a spadnout na čas.

 

Reklamace remízy

Hráč může zastavit hodiny ihned poté, co soupeř dokončil tah a zavolat rozhodčího. Reklamace remízy je zároveň nabídkou remízy, kterou může soupeř ihned přijmout. Jestliže soupeř nabídku odmítne, rozhodčí může nařídit pokračovat ve hře. Soupeř riskuje, že partii ještě může prohrát dle pravidla 5.1a, (mat vyhrává okamžitě). Pokud se pozice soupeře během následné hry zhorší, může se také rozhodnout nabídnout remízu on. Pokud nyní hráč nabídku odmítne, riskuje prohru na čas, protože ho přestane pravidlo 10.2 chránit.

 

Dohled nad partií

Pravidlo 13.3 požaduje, aby rozhodčí sledoval průběh partií, zejména jsou-li hráči v časové tísni. Během, nebo i před uplatněním článku 10.2, rozhodčí pozoruje partii, aby mohl posoudit a dokázat, zdali hráči pozici rozumějí. Vpřípadě pozic sučebnicovou výhrou, nebo remízou, si nechá rozhodčí ukázat několik tahů ve správném pořadí, než vydá konečný verdikt. Pravomoci rozhodčího jsou ovlivněny typem partie.

Zakončení klasické partie bez přídavku za tah:Rozhodčí musí učinit rozhodnutí co nejdříve po pádu praporku, proto sleduje jedním okem hodiny a druhým šachovnici.

Rapid:článek A4.d.1 říká:

" Praporek se považuje za spadlý, když tento fakt oprávněně reklamuje jeden nebo oba hráči. Rozhodčí nesmí na pád praporku upozornit, může tak však učinit v případě pádu obou praporků.“

Rozhodčí nedělá žádné rozhodnutí, dokud jej jeden z hráčů neupozorní na pád praporku. Rozhodčí se může plně věnovat dění na šachovnici, hodiny nemusí sledovat.

 

Rozhodnutí

Rozhodčí nemůže rozhodnout podle pravidla 10.2, pokud ani jeden hráč nereklamoval podle tohoto pravidla remízu. Klasickou nabídku remízy nelze považovat za reklamaci dle 10.2, zastavení hodin není klíčovým faktorem pro uplatnění pravidla. Po obdržení reklamace může rozhodčí provést jednu znásledujících akcí:

 1. Uznat reklamaci a prohlásit partii za remízu. Toho se užívá, pokud je pozice zcela triviální, nebo se týká události, kterou rozhodčí zpozoroval před obdržením reklamace.
 2. Nechá si vysvětlit soupeřův vítězný plán, nebo požádá reklamujícího hráče o jeho plán výhry, nebo zremizování pozice. To se hodí, pokud zbývá už jen hodně málo času.
 3. Nechá pokračovat ve hře a sbírá důkazy (jak je popsáno níže). Toto se používá, aby si navzájem prokázali, že je žadatel schopen pozici zremizovat.
 4. Odmítne reklamaci remízy. Pokud rozhodčí posoudí reklamaci jako neoprávněnou, dostane soupeř navíc dvě minuty.

Někdy je důležité zohlednit sílu hráčů. Některé silné hráče může žádost o dokázání remízy vtriviální pozici urazit. Na druhou stranu, mnoho juniorů se příliš studiu koncovek nevěnuje a snadno ji prohrají.

 

Pokračování

Pokud rozhodčí potřebuje získat více důkazů, provede následující:

 1. Rozhodčí může přidat 2 minuty na soupeřových hodinách a nechá pokračovat ve hře. Vydá rozhodnutí po spadnutí praporku.
 2. Může přidat čas oběma hráčům a nechat pokračovat, dokud nemá jasno. Pokud se používají digitální hodiny, doporučuje se použít fukci přidávání času za tah.
 3. Jestliže hráči používají přidávání času za tah, pravidlo 10.2 již neplatí a hraje se, dokud se pozice nevyjasní, nebo dokud někdo nespadne na čas.

Postup 1 je oficiální stanovisko FIDE, postup 2 a 3 jsou improvizace užívané v praxi. Je samozřejmé, že body 2 a 3 nejsou stanoviskem Asociace šachových rozhodčích[4] - přidávání času je nefér vůči soupeři. Samozřejmě, že tyto body nevycházejí zpravidel FIDE, organizátoři by měli dopředu deklarovat, jak budou vdaných sporných situacích postupovat.

Je vzájmu hráče, kterému zbývá málo času, aby se vyhnul zdlouhavým koncovkám. Rozhodčí jej nepodpoří, pokud uvidí, že nesměřuje nejkratší cestou kremíze.

 

Bez rozhodčího

Pokud rozhodčí není přítomen u partie, článek D[5] zkráceně uvádí:

Hráč může reklamovat, že:

a. jeho soupeř nemůže vyhrát normálními prostředky, nebo

b. jeho soupeř neusiluje o výhru normálními prostředky

V případě a. hráč musí konečnou pozici zapsat a soupeř ji ověří.

V případě b. hráč musí konečnou pozici zapsat a předložit aktuální partiář. Soupeř potvrdí jak partiář, tak i konečnou pozici.

Reklamace se postoupí rozhodčímu, jehož rozhodnutí je konečné.

 

Příklady

1. Jednoduchý (a relativně častý) příklad, kdy ani jedna strana není schopna pozici vylepšit. Bílý na tahu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obě strany mohou vyhrát, pokud soupeř chybuje. Pokud hrají bezchybně, tahy se budou opakovat, ale bude to chvíli trvat. Nutné je samozřejmě vždy, když král vstoupí na f4 (f5) odpovědět opozicí na f6 (f3). Rozhodčí sleduje, zdali tuto strategii obě strany dodržují (nebo se jen potulují králi) než uzná remízu.

 

2. Trochu složitější příklad, kdy nelze vylepšit pozici je zpraxe:

Černý reklamoval remízu o mnoho tahů dříve. Ještě než se jeho král usadil na d5. Černý jednoduše popsal svůj plán, ale bílý tvrdil, že je stále ještě co hrát, zvláště dokud je ještě možná výměna pěšců. Ve hře se pokračovalo a bílý převedl svého krále na polovinu černého, snažil se dostat soupeřova střelce do nevýhodné pozice a získat pěšce. Černý dokázal svého střelce umísťovat na bezpečná pole a bílý král začal bloudit. Čas byl překročen a remíza uznána, i když po krátkém dohadování.

3. Následující pozice ukazuje uplatnění učebnicové remízy. Bílý na tahu reklamuje remízu.

Vysvětluje rozhodčímu, že pokud vstoupí pěšec na c2 obětuje za něj svého střelce a vznikne tak známá remízová koncovka se špatným střelcem. S ohledem na sílu hráčů byla remíza uznána.

4. Toto je jednoduchý příklad ukázky reklamace na základě neusilování o výhru (David Welch's article[6])

Hra pokračovala 1. Vb4 Kd5 2. Va4 Ke5 3. Vb4 a černý překročil čas. Rozhodčí správně uznal předchozí reklamaci remízy, protože bílý úmyslně prodlužoval hru scílem vyhrát na čas.

5. A nyní zajímavý příklad zhistorie zobdobí o kolo roku1880. Následují pozice vznikla po sérii obětí.

Katherine O'Shea[7] protiCharles Parnell[8]:

Černý se snažil uplatnit remízu vsouladu s pravidlem 10.2 na základě toho, že má materiální výhodu (kvalita a tři pěšci) a nehrozí žádná bezprostřední hrozba. Materiální výhoda je ovšem kničemu, protože jsou černé figury uzavřeny na dámském křídle a nelze je vysvobodit. Tuto pozici bílá bez problémů vyhrála.


Originál URL:
https://www.westlondonchess.com/FIDE_10_2

Odkazy:
[1] https://forum.bcfservices.org.uk/viewtopic.php?f=2&t=362&st=0&sk=t&sd=a
[2] https://www.fide.com/component/handbook/?id=32&view=category
[3] https://www.fide.com/component/handbook/?id=125&view=article
[4] https://chessarbiters.co.uk
[5] https://www.fide.com/component/handbook/?id=125&view=article
[6] https://www.englishchess.org.uk/organisation/fide/guidance-quickplay_nov06.htm
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Kitty_O%27Shea
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Stewart_Parnell

[9] https://www.chess.cz/www/assets/files/informace/legislativa/PravidlaSachuFIDE2009.pdf

*